Abonnementsvilkår EnableMagic

1. Generelt

Et abonnement er en avtale mellom kunden og EnableMagic som gir bruksrett til produktet. Når du har akseptert og godkjent vilkårene kan du ta produktet i bruk.

Denne avtalen gjelder fra det tidspunkt du aksepterer vilkårene og gis tilgang til produktet. Tilgang til produktet gis ved tegning av abonnement.

Avtalen gjelder inntil den skriftlig blir sagt opp av kunden. Avtalen kan også sies opp av EnableMagic dersom avtalen misligholdes, for eksempel ved manglende betaling. Ved oppsigelse av abonnement opphører alle rettigheter og plikter i henhold til disse abonnementsvilkårene.

2. Fakturering og betaling

Første gangs abonnementsavgift faktureres med 30 dagers betalingsfrist ved opprettelse av abonnementet og gjelder for ett år. Innbetalt abonnementsavgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse eller reduksjon i antall brukere i abonnementsperioden.

EnableMagic har rett til å endre abonnements- og lisenspriser i henhold til generell prisstigning eller etter skriftlig varsel.

3. Fornyelse og varsel om fakturering

Abonnementet blir automatisk fornyet hvert år med mindre skriftlig oppsigelse til hello@enablemagic.com er mottatt før neste fakturadato. Etter at faktura er sendt, er abonnementet blitt fornyet for ett år og må betales av kunden. Eventuelle rabattavtaler har ikke tilbakevirkende kraft, men vil gjelde fra og med neste hovedforfall.

Det er kundens ansvar å gi EnableMagic beskjed om endringer i postadresse, e-postadresse og ved bytte av kontaktperson.

4. Bruksrett

Et abonnement tegnes som en selskapslisens med valgt antall brukere, eller inkubatorlisens med valgt antall medlems-selskaper. For selskapslisens fordeler kunden selv tilgang til sine aktuelle brukere og kan over tid endre hvilke personer i firmaet som skal ha tilgang.

For Inkubatorlisens fordeler kunden selv tilgang til sine aktuelle medlems-selskaper, og kan over tid endre hvilke medlemsbedrifter som skal ha tilgang.

I begge tilfeller må det etableres konto for hver enkelt bruker av tjenesten. Den enkelte brukers konto er personlig og skal knyttes til brukerens reelle e-postadresse. Det er ikke tillatt å videreselge, gi bort eller spre sin tilgang til andre.

For bruk av tjenesten må brukervilkårene aksepteres.

Informasjon om EnableMagic

EnableMagic AS

Gaustadallèen 21, 0349 Oslo

even@EnableMagic.com

EnableMagic er et norsk foretak registrert i det norske foretaksregisteret med organisasjonsnummer XXX XX XXX

 

Brukervilkår


1. Anvendelsesområde

Alle tjenester du tilbys av EnableMagic AS er underlagt følgende brukervilkår. EnableMagic forbeholder seg retten til å oppdatere og endre brukervilkårene til enhver tid uten å gi deg melding om dette. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på internettsiden det henvises til ovenfor.

2. Bruksrett

Tjenestene er kun til din personlige og ikke-kommersielle bruk med mindre annet er avtalt skriftlig.

3. Ansvar

EnableMagic, EnableMagic sine partnere og leverandører fraskriver seg ethvert ansvar for hvorvidt informasjonen i dokumenter eller grafikk som publiseres som del av tjenesten er tjenlig for noe formål.

Alle slike dokumenter og all grafikk tilbys "som det er" uten noen garantier. Verken EnableMagic eller EnableMagic partnere og leverandører kan under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap som kan oppstå i forbindelse med bruk eller leveranse av tjenesten, eller som følge av EnableMagic manglende leveranse av tjenesten.

Innholdet på platformen og i dokumenter er av generell art, og er sannsynligvis ikke komplett eller tilstrekkelig for dine spesifikke omstendigheter.

4. Bruk av tjenestene

Tjenestene kan inkludere e-post tjenester, forum eller andre meldingstjenester som gir deg mulighet til å kommunisere med andre. Du aksepterer at kommunikasjonstjenester kun skal brukes til å sende og motta meldinger og materiale som er passende, lovlig og relevant i relasjon til den aktuelle kommunikasjonstjeneste.

EnableMagic er ikke forpliktet til å føre tilsyn med slike kommunikasjonstjenester. EnableMagic forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale publisert ved bruk av slike kommunikasjonstjenester og til etter eget skjønn å fjerne slikt materiale.

EnableMagic forbeholder seg retten til å tilgjengeliggjøre enhver informasjon EnableMagic besitter og som EnableMagic mener er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lovgivning eller forespørsler fra myndighetene.

5.Konfidensialitet

Som bruker av EnableMagic sine tjenester plikter bruker å behandle all informasjon som fortrolig og konfidensiell, og på en slik måte at den forblir utilgjengelig for andre og for øvrig slik at det heller ikke oppstår fare for at andre skal få kjennskap til den. Med Informasjon eller Informasjonen menes all skriftlig (uansett lagringsmedium) og muntlig informasjon av enhver art herunder prototyper eller lignende som blir gjort kjent til brukeren.

6. Brukerkonto

Hvis det kreves at du etablerer en brukerkonto for å bruke tjenestene må du fylle ut registreringsskjemaet ved å gi oppdatert, komplett og presis informasjon. Det er ditt ansvar å holde passordet og andre opplysninger knyttet til din konto hemmelig, og du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Du må umiddelbart gi EnableMagic beskjed dersom det foreligger uautorisert bruk av din brukerkonto.

7. Personopplysninger

Brukeren aksepter at EnableMagic og EnableMagic leverandører kan foreta innsamling, lagre, videreformidle og bruke informasjon om Brukeren og Brukerens bruk av Tjenesten, herunder informasjon Brukeren laster opp, i samsvar med EnableMagic Personvernerklæring som gjøres tilgjengelig på EnableMagics nettsted og platform.

8. Rettigheter til Tjenesten og dens innhold

Eierskapet til tjenestene og alt annet EnableMagic gjør tilgjengelig, herunder tekst, bilder, kunst eller annen informasjon, er og skal forbli hos EnableMagic, eller den som har lisensiert slike immaterielle rettigheter til EnableMagic. Det er ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, framvise, oppføre, publisere, gi lisens til eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er hentet fra tjenestene uten skriftlig godkjennelse

9. Lovvalg og jurisdiksjon

Denne Avtalen skal reguleres av, og tolkes i samsvar med, norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Avtalen kan bringes inn for avgjørelse ved de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

 

Personvernerklæring EnableMagic

 

Om virksomheten

Virksomhetens navn er EnableMagic, videre referert til som EM eller EnableMagic. EM sitt organisasjonsnummer er: XXXXXXXXXX. EM er registrert i Oslo, Norge. E-postadresse for EM er: even@enablemagic.com,  telefonnummer til EM er: +47 48278492.

Behandling av personopplysninger

EM følger EU sin personvernforordning og den norske personvernopplysningsloven, ved å lese gjennom personvernerklæringen vår kan du se hva dette betyr for deg.

 

Våre formål for å hente inn personopplysninger og behandlingsgrunnlag:

 • Formålet med å hente inn navn er å vite hvem som er brukere av plattformen, behandlingsgrunnlaget for dette er nødvendig for avtale da vi ikke kan oppfylle brukeravtalen uten å vite hvem brukerne er.

 • Formålet med å hente inn e-postadresse er for å la bruker registrere seg som bruker på plattformen til EM. behandlingsgrunnlaget er nødvendig for avtale da vi ikke kan fullføre registreringen uten å ha en måte å kontakte bruker via e-post på.

 • Formålet med å hente inn telefonnummer er at bruker kan dele det på sin profil for å få mer ut av plattformen ved å gjøre seg selv lettere kontaktbar. behandlingsgrunnlaget er samtykke da bruker selv velger om det er noe de vil oppgi på profilen sin.

 • Formålet med å hente inn adresse er at bruker kan dele det på sin profil for å få mer ut av plattformen ved å vise i hvilket hvor man holder til. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke da bruker selv bestemmer om de vil dele det på sin profil.

 • Formålet med å hente inn postnummer er for å kunne se statistikk over hvor i landet/verden våre brukere er. Behandlingsgrunnlaget for dette er interesseavveining da det vil gi oss innsikt i hvor produktet fungerer godt og ikke, og kan hjelpe oss med å videreutvikle plattformen og salg.

 • Formålet med å hente inn bilde er for at bruker skal kunne dele dette for å få mest mulig ut av plattformen, ved å vise hvem bruker er. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke da det er opp til bruker om de ønsker å dele bilde av seg selv eller ikke.

 • Formålet med å hente inn betalingsopplysninger av kunder er for å kunne selge et abonnement på plattformen vår. Behandlingsgrunnlaget er nødvendig for avtale da det ikke er mulig for oss å oppfylle abonnementsavtalen uten å ha betalingsopplysninger. 

 • Formålet med å hente inn organisasjonsnummer av kunder er for å kunne inngå en abonnementsavtale. behandlingsgrunnlaget er nødvendig for avtale da vi ikke kan oppfylle abonnementsavtalen uten å vite hvem kunden er. 

Lagringstid for personopplysningene:

 • personopplysningene navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, postnummer og bilde vil lagres til bruker selv sletter sin bruker, eller det er brudd på brukervilkårene som gjør at EM vil slette brukeren og med det alle personopplysningene. Når bruker sletter sin bruker vil personopplysningene bli slettet innen 30 dager dersom det ikke ligger særlige grunner for at det tar lenger tid, eller loven pålegger oss å lagre dem lenger.

 • For kunder som har betalingsopplysninger og organisasjonsnummer vil dette bli lagret til abonnementsavtale blir sagt opp, da vil dette slettes innen 2 måneder, såfremt det ikke er lovpålagt å lagre dem lenger, da vil vi bare lagre de opplysninger som er nødvendige og kun så lenge som loven krever. 

Forholdet til andre virksomheter

EnableMagic deler i hovedsak ikke dine personopplysninger med noen andre med mindre dette er uttrykkelig avtalt, men vi informerer om at Google Cloud Platform er databehandler. Vi går jevnlig gjennom papirer for å sikre oss om at Google Cloud Platform er en trygg databehandler å bruke, dersom det blir nødvendig å endre databehandler vil vi gi beskjed i forkant av å bytte databehandler. Vi benytter oss også av eksterne leverandører for annen IT-drift og regnskap. Alle våre leverandører og databehandler har vi signert avtaler med om at personopplysningene skal holdes konfidensielt.  

 

Dine rettigheter

Du har rett til å se personopplysninger vi har lagret om deg, nedenfor er en liste over de rettighetene du har.

 • rett til innsyn i personopplysninger 

 • rett til retting av personopplysninger

 • rett til sletting

 • rett til begrensning

 • rett til å protestere

 • rettigheter ved automatiserte avgjørelser

 • rett til dataportabilitet

 • rett til informasjon

 • rett til å klage til datatilsynet

  • dersom du mener vi ikke behandler og/eller oppbevarer dine personopplysninger på en lovlig måte kan du klage til datatilsynet her.

Om du ønsker innsyn, eller rettelse av dine personopplysninger kan du kontakte EnableMagic på even@enableMagic.com også vil vi svare deg innen 30 dager dersom det ikke foreligger særlige grunner til at det tar lenger tid å behandle din forespørsel. Dersom du ønsker at vi skal slette personopplysningene vi har om deg så vil det også medføre at du ikke vil kunne bruke våre tjenester, vi sletter personopplysningene innen 30 dager, såfremt det ikke foreligger særlige grunner til at det tar lenger tid. Om det foreligger lovlige grunner til at vi må lagre personopplysninger om deg selv etter du har bedt om å få dem slettet vil vi informere om dette innen 30 dager og meddele grunnen til at personopplysningene må lagres lenger, vi vil da bare beholde de personopplysningene som er nødvendig ifht loven. 

Om du vil begrense personopplysninger vi lagrer om deg så kan du selv på våre tjenester slette det du ikke vil dele, disse opplysningene vil da bli slettet permanent innen 30 dager. Om du ønsker å ikke dele personopplysninger som er nødvendige for å bruke våre tjenester vil du bli informert om dette, om du da ønsker å ikke dele dem vil vi etter 30 dager slette alle dine personopplysninger. 

Du har rett til å protestere på om de personopplysningene vi har om deg er nødvendige og vi vil da behandle din forespørsel innen 30 dager så lenge særlige grunner ikke er tilstede som gjør at behandlingen tar lenger tid. Du har rett til å få personopplysningene vi har om deg utlevert på en lesbar of brukbar måte, dette kan du be om på even@enablemagic.com, vi vil sende deg dataene på en sikker og kryptert måte innen 30 dager dersom det ikke foreligger særlige grunner til at det tar lenger tid. Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, det står beskrevet her i vår personvernerklæring og du kan kontakte even@enebaleMagic dersom du ønsker det, din henvendelse vil bli besvart innen 30 dager dersom det ikke foreligger særlige grunner til at behandlingen av din forespørsel tar lenger tid.

 

Endringslogg

Publisert: 26.06.2020